صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن 24,330,845,272
ضامن نقد شوندگی دوم: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احسان طیبی ثانی 8,487
حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,513 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,900,353
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,866,837
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/27 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,866,837
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود