صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن 26,226,134,465
ضامن نقد شوندگی دوم: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احسان طیبی ثانی 8,452
حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,548 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,140,198
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,102,950
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,102,950
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود