اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,848
تعداد واحدهای باقی مانده: 99,152
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 100,878,796,681
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,405
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,305
قیمت آماری هر واحد (ریال): 986,314
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 1,002,405 1,000,305 13,991- 0 129,995 0 32,882 100,848 100,878,796,681
  2 1397/04/25 1,013,757 1,011,660 13,991- 0 129,995 3,735 32,882 100,848 102,023,915,629
  3 1397/04/25 1,002,097 1,000,000 13,991- 0 129,995 3,735 32,882 100,848 100,848,027,949
  4 1397/04/24 1,012,919 1,010,900 13,491- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,722,972,639
  5 1397/04/23 1,012,403 1,010,386 13,492- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,669,162,361
  6 1397/04/22 1,011,397 1,009,381 13,492- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,564,085,860
  7 1397/04/21 1,010,945 1,008,928 13,491- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,516,746,047
  8 1397/04/20 1,010,650 1,008,633 13,491- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,485,905,564
  9 1397/04/19 1,011,158 1,009,063 13,492- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,530,821,758
  10 1397/04/18 1,010,555 1,008,456 13,491- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,467,396,867
  11 1397/04/17 1,010,231 1,008,132 13,491- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,433,520,730
  12 1397/04/16 1,009,817 1,007,857 18,842- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,404,693,038
  13 1397/04/15 1,009,277 1,007,319 20,856- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,348,432,161
  14 1397/04/14 1,008,796 1,006,839 20,857- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,298,195,420
  15 1397/04/13 1,008,473 1,006,515 20,856- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,264,345,264
  16 1397/04/12 1,008,143 1,006,151 20,856- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,226,302,754
  17 1397/04/11 1,007,758 1,005,766 20,856- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,186,068,532
  18 1397/04/10 1,009,553 1,007,530 20,856- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,370,508,475
  19 1397/04/09 1,009,261 1,007,274 20,856- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,343,781,894
  20 1397/04/08 1,008,961 1,006,974 24,957- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,312,397,840